Po-pi 09:00 - 19:00 | So 09:00 - 16:00

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok platí pre uplatnenie práva zo zodpovednosti za vady výrobku (reklamácie). Poriadok bližšie vymedzuje a upresňuje práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho. Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to najmä zákonom č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len" ObčZák"), a zákonom č. 634/1992 Z.z., o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len "OchrSpotr").


Predávajúci: Anila s.r.o., C 29356 vedená u Krajského soudu v Ostravě , Hlavní 12, 739 34, Šenov, Česká republika, IČO: 27774368, DIČ: CZ27774368

Úvodné ustanovenie

Ak sa vyskytne u zakúpeného výrobku v záručnej dobe vada, má kupujúci právo túto vadu reklamovať. Vadou výrobku sa rozumie zmena (vlastnosti) výrobku, ktorej príčinou je použitie nevhodného alebo nekvalitného materiálu, nedodržanie výrobné technológie alebo nevhodná výrobná technológia. Za vadu nemožno považovať zmenu (vlastnosti) výrobku, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho používania, nedostatočnej alebo nevhodnej údržby, v dôsledku prirodzených zmien materiálov, z ktorých je výrobok vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia spotrebiteľom alebo treťou osobou alebo iného nesprávneho zásahu. Nezabudnite, prosím, že záručná doba a životnosť výrobku sú dva rôzne pojmy! Životnosť výrobku je daná spôsobom a intenzitou používania a nemusí byť vždy rovnaká ako záručná doba. Pri intenzívnom užívaní môže byť životnosť výrobku kratšia ako poskytovaná záruka. Pri výskyte odstrániteľnej vady má kupujúci právo a predávajúci povinnosť, aby bola vada bezplatne, včas a riadne odstránená (§ 622, odsek 1, ObčZák). Predávajúci vadu odstráni bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30-tich dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci so spotrebiteľom nedohodne na dlhšej lehote (§ 19, ods. 3, OchrSpotř). Právo na výmenu alebo na odstúpenie od zmluvy má kupujúci v prípade tretieho výskytu rovnaké odstrániteľné vady po dvoch predchádzajúcich opravách, alebo pri výskyte najmenej troch odstrániteľných chýb naraz (§ 622, ods. 2, ObčZák). Pri výskyte neodstrániteľnej vady má kupujúci právo na výmenu výrobku za bezchybný alebo od zmluvy odstúpiť. Ak ide o vady neodstrániteľné, ktoré však nebránia riadnemu užívaniu výrobku a kupujúci nepožaduje výmenu, má právo na primeranú zľavu z ceny výrobku alebo môže od zmluvy odstúpiť (§ 622, odsek 3, ObčZák). Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia výrobku, sa považuje za rozpor existujúci už pri prevzatí, ak to neodporuje povahe výrobku alebo pokiaľ sa nepreukáže opak. Toto neplatí, ak kupujúci pred prevzatím výrobku o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. V prípade, že výrobok pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou je predávajúci povinný bez zbytočného odkladu uviesť výrobok do stavu zodpovedajúcemu kúpnej zmluve (§ 616, ObčZák).

Prevzatí výrobku kupujúcim
Kupujúci je povinný prehliadnuť výrobok bezprostredne pri jeho prevzatí za prítomnosti predavača alebo dopravca. V prípade zmluvy uzatvárané v predajni je predávajúci na žiadosť kupujúceho povinný výrobok predviesť. Ak sú zistené zjavné vady výrobku, za ktoré sa považujú všetky vady zistiteľné pri prevzatí výrobku, je v záujme kupujúceho s predavačom alebo dopravcom vyhotoviť záznam o poškodení. Kupujúci je oprávnený v tomto prípade výrobok neprevziať. Kupujúcemu sa tiež odporúča skontrolovať kompletnosť dokumentácie k výrobku. Zjavné vady potom kupujúci reklamuje u predávajúceho. Pre kladné vybavenie takejto reklamácie je vhodné doložiť záznam o poškodenie výrobku pri doprave podpísaný dopravcom. Náklady a škody, ktoré vzniknú predávajúcemu v dôsledku nesprávneho alebo neskorého uplatnenia zjavných vád výrobku nesie v plnom rozsahu kupujúci. Kupujúci je po prevzatí tovaru, pred tým, než začne výrobok používať, povinný sa zoznámiť s návodom na obsluhu a účelom, na ktorý je výrobok určený.

Spôsob uplatnenia reklamácie
V prípade vád výrobkov zakúpených u predávajúceho, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe, má kupujúci právo výrobok reklamovať :
- Osobne v prevádzke predávajúceho
- Poštou na adresu: Anila s.r.o., P.O.BOX 168, Čadca 1, PSČ 022 01

Kupujúci doručí reklamovaný výrobok na uvedenú adresu. Kupujúci si vo vlastnom záujme vedie tak, aby bol výrobok pre prepravu zabalený do vhodného a dostatočne ho chrániaceho obalového materiálu, poistený a tiež aby zásielka bola označená príslušnými symbolmi. Výrobok musí byť kupujúcim zabalený vo vhodnom obale, ktorý zabráni jeho poškodeniu pri preprave, v úplnom stave, nemusí byť vrátane príručiek a ostatného príslušenstva tak, ako ho kupujúci prevzal pri zakúpení od predávajúceho, ak toto nie je predmetom reklamácie. Kupujúci preukáže pôvod tovaru najlepšie doložením záručného listu alebo dokladu o kúpe, prípadne iným vierohodným spôsobom preukáže, že reklamovaný výrobok zakúpil u predávajúceho. Pri reklamácii poštou sa odporúča starostlivo si uschovať podací lístok ako doklad o zaslanie tovaru.

Reklamácia by mala obsahovať:
- Identifikačné údaje kupujúceho (meno, priezvisko, adresu), vrátane uvedenia telefónneho spojenia (e-mailu)
- Názov reklamovaného výrobku
- Presný, jasný, výstižný a dostatočne konkrétny popis závady
- Výrobok, ktorý je reklamovaný (prípadne aj príslušenstvo, s ktorým bol zakúpený)
- Doklad o zakúpení výrobku, prípadne záručný list
- Ak výrobok zasielate na reklamáciu poštou, nezabudnite uviesť vašu korešpondenčnú adresu, na ktorú si prajete zaslať vybavenú reklamáciu
Pre urýchlenie reklamácie použite, prosím, tento protokol - na stiahnutie TU.

Lehota na uplatnenie práva zo zodpovednosti za vady
Podmienkou pre uplatnenie práva zo zodpovednosti za vady predaného výrobku je, aby bola uplatnená v záručnej dobe. Ak nie je v záručnom liste vyznačená záručná doba dlhšia, je záručná doba 24 mesiacov, s výnimkami stanovenými príslušnými právnymi predpismi. Reklamáciu je nevyhnutné uplatniť bez zbytočného odkladu, akonáhle sa vada objavila. Prípadné predĺženie pri pokračujúcom užívaní výrobku môže zapríčiniť prehĺbenie vady, znehodnotenie výrobku a môže byť dôvodom odmietnutia reklamácie. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady výrobku až do doby, keď kupujúci po vybavení reklamácie bol povinný výrobok prevziať, sa do záručnej doby nepočíta (§ 627, odsek 1, ObčZák). Ak dôjde k výmene tovaru, začne bežať záručná doba znovu od prevzatia bezchybného výrobku (§ 627, ods. 2, ObčZák). Záručnú dobu nemožno zamieňať so životnosťou výrobku, tj dobou, po ktorú pri správnom používaní a správnom ošetrovaní vrátane údržby, môže výrobok vzhľadom k svojim vlastnostiam, danému účelu a rozdielnosti v intenzite jeho používania vydržať (napr. akumulátory).

Lehota na vybavenie reklamácie
Ak uplatnil kupujúci právo zo zodpovednosti za vadu výrobku riadnym spôsobom, je predávajúci alebo ním poverený pracovník povinný rozhodnúť o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto doby sa nezapočítava doba potrebná k odbornému posúdeniu vady. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená najneskôr do 30-tich kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci so spotrebiteľom nedohodne na dlhšej lehote (§ 19, ods. 3, OchrSpotr).

Rozsah záruky
Záruka zaniká v prípade, že:
- Je výrobok používaný v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojimi parametrami parametrom uvedeným v dokumentácii k tovaru
- Bol výrobok používaný v rozpore s účelom, na ktorý je určený
- Bola zistená nedovolená manipulácia či falšovanie záručného listu a dokladov o kúpe

Záruka sa nevzťahuje na:
- Opotrebenie výrobku (alebo jeho dielov) spôsobené jeho obvyklým používaním
- Poškodenie spôsobené ohňom, vodou, elektrinou alebo inou živelnou udalosťou
- Vady spôsobené užívaním v rozpore s účelom, na ktorý je výrobok určený, nesprávnym používaním výrobku, nedodržaním návodu na obsluhu a nedostatočnou údržbou
- Vady vzniknuté mechanickým poškodením výrobku
- Vady vzniknuté neodborným zásahom do výrobku alebo neodbornou opravou výrobku
- U výrobkov predávaných za nižšiu cenu sa záruka nevzťahuje na vady, pre ktoré bola dojednaná nižšia cena

Prevzatie výrobku po vybavení reklamácie
Po vybavení reklamácie predávajúci zašle spotrebiteľovi informačný E-mail alebo SMS. Spotrebiteľ je povinný si vyzdvihnúť reklamovaný výrobok do 10-tich dní od obdržania informácie, že bola reklamácia vybavená, najneskôr však do 1 mesiaca. Ak si spotrebiteľ nevyzdvihne v uvedenej lehote reklamovaný výrobok v prevádzke alebo v úložnej lehote na pošte, je povinný zaplatiť poplatok za uskladnenie, ktorý činí 0,4 EUR/denne (§ 656, odsek 1, ObčZák). Ak si nevyzdvihne spotrebiteľ výrobok do 6 -tich mesiacov odo dňa, kedy bol povinný si ho vyzdvihnúť, má predávajúci právo výrobok predať a výťažkom z predaja uhradiť poplatky za uskladnenie a náklady predaja. Zvyšok výťažku vyplatí predávajúci po uplatnení spotrebiteľovi (§ 656, ods. 2, 3, ObčZák).

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V poriadku